Jump to: navigation, search


Amy Geertruida de LeeuwImage:AGdeLeeuw.jpg


Amy Geertruida de Leeuw

1843-1938


[...] een allergezelligst boek, door een ontwikkelde Nederlandsche voor hare landgenoten geschreven [...]
1890


Het is niet gemakkelijk, Selma Lagerlöf te bereiken.
Vooral 's zomers woont zij in landelijke afzondering, ver van spoorwegverkeer, en moedigt omgang met vreemden niet aan.
[...]
Zoo praatten wij over allerlei en nog wat, dien dag.
Veel ervan had ik misschien evengoed van anderen kunnen vernemen; maar het was mij een eigenaardig genot, zulke bijzonderheden over haar omgeving uit hààr mond te hooren, tegenover of naast haar gezeten, en haar gade te slaan in haar rustig doen en laten.
En dank zij die enkele uren van samenzijn heb ik het voorrecht, dat haar beeld hoog staat in mijn Zweedsche herinneringen.
Niet alleen in de literatuur, maar ook in levende werkelijkheid, dunkt zij mij een der merkwaardigste representanten van haar vaderland.
1914

    • It is not easy, to reach Selma Lagerlöf. Especially during the summers she lives in rural isolation, far away from railway traffic, and does not encourage contact with strangers.[...]
    • That is how we were talking, that day, about all sorts of things.
    • Much of it I might just as well have learned from others; but it was a peculiar pleasure to me, to hear such particularities about her surroundings from her personally, while sitting opposite or beside her, and watching her calm doings.
    • And thanks to those few hours of being together, I have the privilege of having her image standing high amongst my Swedish memories.
    • Not only in literature, but also in living reality, she is for me one of the most remarkable representatives of her fatherland.


SvD, 23 June 2013Personal tools