Jump to: navigation, search


Nederlandse schrijfsters en de canon
Gastcollege Suzan van Dijk,
november 2006, december 2007, december 2008
in cursus Vrouwenstudies "Tussen Marge & Middelpunt: Sekse en Culturele Vernieuwing", Dr. Babs Boter, Universiteit Utrecht


De aanwezigheid van vrouwen in de literatuurgeschiedenis tot ong. 1900:

Uitgangspunt: de constatering dat G.P.M. Knuvelder, in zijn Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (Den Bosch, 1982, 10e ed.) 25 Nederlandstalige schrijfsters noemde, terwijl de database WomenWriters (die zich overigens niet beperkt tot Nederlandse schrijfsters) inmiddels informatie - soms weliswaar uiterst beperkt - bevat over ruim 750 vrouwen die schreven en publiceerden, vóór ca. 1900 (geboren waren voor ca. 1875).


Ter vergelijking: "vrouwen-canons":

  • A.J. van der Aa, Parelen uit de lettervruchten van Nederlandsche dichteressen. Amsterdam, 1856: 41 namen.

  • Riet Schenkeveld-van der Dussen e.a. (eds.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd. Amsterdam, 1997: 150 namen.


Vrouwen in de Utrechtse Literaire Canon:

Herkomst en woonplaats van schrijfsters opgenomen in de database WomenWriters:

  • Van sommige Franse schrijfsters weten we dat ze actief waren in Toulouse.

  • Van bepaalde Nederlandsen dat ze een rol speelden in het Groningse literaire leven,

  • of in dat van Dordrecht.

  • Niet van negen, maar van 33 schrijfsters weten we/nemen we aan dat ze in Utrecht woonden of actief waren.


Het belang van die schrijfsters: reacties op hun werk - twee voorbeelden:

Hun rol ten opzichte van andere vrouwen:

SvD, December 2008
  • Conferences > Teaching > Nederlandse schrijfsters

Personal tools