Jump to: navigation, search


Alberdingk Thijm, CatharinaImage:C._Alb.Thijm.jpg


Catharina Alberdingk Thijm

1848-1909


  • SHE WROTE:

Er is in ons land eene gelukkige beweging ten voordeele der gezondheid van het jongere geslacht; men wil meer uitspanning, en minder inspanning in de opvoeding brengen. Om nu enigermate te voorzien in de leemte van onderhoudende lectuur voor jonge meisjes, en tegelijk mijne geringe bijdrage te leveren tot bereiking van het doel, hierboven aangegeven, heb ik mij voorgenomen een weekblad uit te geven, dat alleen aan jonge meisjes wordt gewijd. Ik heb mijzelve de vraag gesteld: Bestaat er in ons land goede lectuur voor meisjes? Zijn er vele boeken die eene verstandige moeder gerust in handen harer dochter geeft, zoo dit meisje, door de studie gerijpt, geen genoegen meer vindt in kinderboeken? Heeft men voor jonge meisjes, evenals voor kinderen en voor volwassenen… couranten? En waarom niet? Waarom haar niet iets gegeven dat tegelijk amusant en nuttig is? Ontkennend en onvoldaan heb ik deze vragen moeten beantwoorden; en ik zou gaarne trachten die toestand te veranderen.. Mocht dit blad de eerste schrede tot verbetering zijn!

(In Lelie- en Rozeknoppen, nr. 1, 1882)

    • Does good reading material for girls exist in our country? Are there many books which a sensible mother safely gives to her daughter, if this girl, matured by study, no longer finds pleasure in children’s books? Does one have for young girls, as well as for children and adults... newspapers? And why not? Why not give her something that is amusing and useful at the same time? I was forced to answer these questions negatively and without satisfaction; and I would gladly try to change this circumstance... Let this magazine be the first step to improvement!


Mej. Thijm’s boek [Een koninklijke misdaad 1887], vooral het eerste deel, is het model van een ‘silly novel by a lady novellist’. Er heerscht een plechtige conventie-toon. Men zegt er niet: ‘Hoe gaat het?’ maar ‘Hoe gevoelt gij u, zuster Maria Josepha?’. [...] Mejuffrouw Thijm, die zoo'n buitengewone vrouw wil zijn, zal niet boos worden als ik haar roman een mal boek noem. Ik doe dat niet om haar te hinderen, maar omdat ik veel sympathie heb voor haar bedoelingen. Stel eens dat dit werk vertaald werd, - het is met den smaak der menigte in 't buitenland lang niet zoo ellendig gesteld als hier - zou men dan geen straatje om moeten loopen als er een vreemdeling aankwam? Zou men zich nog aan een Engelsche table d'hote durven vertoonen en de blikken trotseeren van George Eliot's landgenooten? [..] Toen koningin Victoria zelve haar onnoozele boekjes in 't licht zond, hielden de loyale Engelschen zich nauwelijks goed, maar welk figuur zal de arme juffrouw Thijm slaan, die in een nog onnoozeler gewrocht de eer van dit hooge personage durft aantasten? Men kan zich nauwelijks voorstellen wat onze moedige, enthousiaste schrijfster bewogen heeft zulke middelen voor haar doel te kiezen. Zulk een mooi, stout denkbeeld, zulke geweldige plannen te verknoeien en te verwateren in een lamlendig leesgezelschappen-prul.

(in de Nieuwe Gids 1888)


SvD, 23 June 2013Personal tools